Zaključene investicije - leto

Dokončanje kanalizacijskega omrežja v Stročji vasi
Leto izvedbe: 2014

Investicija zajema izgradnjo sekundarne kanalizacije v skupni dolžini 1291m ter izvedbo 39 hišnih priključkov. V skladu z izvajalsko pogodbo je investicija zaključena. V postopku je pridobitev uporabnega dovoljenja za odseke, ki so bili izgrajeni v zadnjih fazah. V sklopu investicije se je zgradila kanalizacija od kanala S3 do kanala S7. Fekalni kanali S1, S2 in S8 so že zgrajeni in so že v uporabi.

Vzdrževanje objektov Stanovanjskega sklada
Leto izvedbe: 2014

Stanovanjski sklad sproti izvaja potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ki so namenjena ohranjanju in izboljšanju občinskih stanovanj in drugih objektov, s katerimi upravlja. V skladu s sklepi Komisije za izvajanje stanovanjske dejavnosti Občine Ljutomer in sprejetim programom investicijsko vzdrževalnih del, so bila v letu 2014 izvedena dela v višini 178.545,42 EUR. Pri tem je šlo za 3 obnove toplotne izolacije fasad, 4 obnove stanovanj (pri enem izmed teh tudi nova notranja vrata, obnova tlakov, izvedba etažne centralne kurjave, elektro inštalacije, slikopleskarska dela), 5 obnov kopalnic s sanitarno opremo in ena izgradnja etažnega centralnega ogrevanja na zemeljski plin ter zamenjava notranjih in vhodnih vrat.

Ureditev Športno-rekreacijskega centra Ljutomer - kopališče
Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 bo izvedena ureditev prostora na južni strani letnega kopališča. Obstoječe gozdna površina, ki je del Parka 1. slovenskega tabora v Ljutomeru in je urejena kot parkovni gozd z neizrazitim in delno vzdrževanim površinskim pokrovom, se bo uredila v parkovno površino po sektorjih in sicer prostor za kopalce in prostor, kjer se nahajajo mogočni hrasti in ni namenjen kopalcem. V sklopu prostora za kopalce bo urejeno območje namenjeno športnim dejavnostim, območje za sedenje oz. za piknik in območje za ležanje kopalcev. Ocenjena vrednost investicije znaša 23.000 EUR z DDV. Javno naročilo za izvedbo del je v pripravi. V sklopu investicije, ki je zaključena je bila urejena gozdna površina na letnem kopališču Ljutomer ter postavljena oprema za fitnes na prostem in plezalna stena na otroškega igrišča ob teniških igriščih v Ljutomeru. V skladu s pogodbo je izvajalec del dolžan opraviti še investicijsko vzdrževanje za dobo enega leta oz. do 7. 9. 2015. Skupna vrednost že opravljenih del je znašala 25.426,26 EUR (z DDV).

Nabava medicinske opreme za Zdravstveni dom Ljutomer
Leto izvedbe: 2014

V mesecu avgustu 2014 je bila nabavljena oprema za lasersko terapijo za potrebe Zdravstvenega doma Ljutomer, za kar je na podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje Ministrstvo za zdravje odobrilo sofinancerska sredstva v višini 9.198,00 EUR. Vrednost opreme je znašala 12.236,60 EUR. Po predložitvi dokumentacije o izvedenih nabavah s strani ZD Ljutomer, smo v mesecu oktobru posredovali zahtevek za vračilo odobrenih sredstev na pristojno ministrstvo. Delež sofinanciranja, ki odpade na Občino Ljutomer znaša 1.492,00 EUR, razliko krijejo ostale občine in ZD Ljutomer.

Zaključena rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara Cesta
Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo – PZI za Rekonstrukcijo lokalne ceste št. LC 223091 Žerovinci – Stara cesta pridobila v letu 2013. Izdelovalec projektne dokumentacije je bil Rudi Sever s.p. Stroški projektne dokumentacije so znašali skupaj 10.614,00 EUR, z DDV. Občina Ljutomer je izvedbo same investicije razdelila na dve fazi in ju vključila v proračunsko leto 2014. Prva faza zajema traso v dolžini 750 m in se začne pri Gasilskem domu v Mekotnjaku in konča pri šoli na Stari cesti. Po izvedbi obeh faz bo cesta rekonstruirana v skupni dolžni 4km. V sklopu investicije se je izvedla rekonstrukcija cestišča, lokalna sanacija spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja in celotna preplastitev. Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali trije ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 139.852,56 EUR, brez DDV. Investicija je zaključena in je bila predana svojemu namenu 24. septembra 2014.

Zaključena preplastitev odseka ceste Sitarovci - Precetinci
Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je minimalno tehnično dokumentacijo za izvedbo navedene investicije pridobila v letu 2014. Izdelovalec dokumentacije je bilo v sklopu del rednega letnega vzdrževanja občinskih cest podjetje Nograd Lotmerk d.o.o. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je Občina Ljutomer objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014. Javno odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 14. 5. 2014. Svoje ponudbe so podali štirje ponudniki. Kot najugodnejši ponudnik je bilo s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje Asfalti Ptuj d.o.o. Pogodbena vrednost del je znašala 128.855,84 EUR, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal BNG, Bojan Safran s.p. V sklopu investicije se je izvedlo preplastitev lokalne ceste v skupni dolžini 650 m in širini 4,5 m. Pogodba za izvedbo investicije je bila podpisana 4. junija 2014 v županatu Mestne hiše.

Izgradnja igrišča za košarko in skate poligona
Leto izvedbe: 2014

Občina Ljutomer si je projektno dokumentacijo za ureditev zunanjih javnih športnih površin za objektom Športno-informacijskega centra Ljutomer (ŠIC) pridobila meseca novembra 2010. Gradbeno dovoljenje je bilo s strani Upravne enote Ljutomer izdano dne 20. 12. 2012, dokument identifikacije investicijskega programa pa je bil izdelan dne 28. 10. 2013.

Projekt je Občina Ljutomer v začetku meseca novembra 2013 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport in sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in 2016. Vloga je bila ugodno rešena, sklep o zagotovitvi sofinancerskih sredstev je Fundacija za šport izdala dne 13. 3. 2014. Sofinanciranje je možno v višini 50 % stroškov investicije oz. največ do 29.078,00 evrov. Med upravičene stroške v predmetnem projektu spadajo stroški gradbenih del in stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora.

Občina Ljutomer je javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del objavila na portalu javnih naročil dne 18. 4. 2014, javno odpiranje ponudb pa je bilo izvedeno dne 12. 5. 2014. Svoje ponudbe je podalo pet ponudnikov. Kot najugodnejši ponudnik je bil s sklepom o oddaji naročila z dne 19. 5. 2014 izbrano podjetje LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava. Pogodbena vrednost del znaša 37.908,46 evrov, brez DDV. Strokovni in finančni nadzor nad investicijo je izvajal ATRIJ d.o.o., Gajska ulica 39, 9233 Odranci. Stroški nadzora znašajo 600,00 evrov, brez DDV.

V sklopu obravnavanega projekta sta bila v letu 2014 urejena košarkarsko igrišče in skate poligon. Izgradnja ostalih zunanjih igrišč za objektom ŠIC v Ljutomeru je predvidena v prihodnjih letih.

Plezalna stena in fitnes na prostem
Leto izvedbe: 2014

Športni park Erasmus, ki se nahaja pri Parku I. slovenskega tabora oz. pri teniških igriščih v Ljutomeru, je bil uradno predan svojemu namenu v sredo 6.8. 2014. Postavljena je bila plezalna stena in orodja za ulično vadbo oz. Street Workout, ki so namenjena tako mladim kot starejšim. Na orodjih gre za vaje, ki se delajo le z lastno težo, kar pomeni manjšo verjetnost poškodb, omogoča pa, da se razvije celotno telo, saj orodja aktivirajo večino mišic v našem telesu. Ljutomerska občina je ena izmed prvih, ki je postavila tovrsten park.

Prenovljena mrliška vežica v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2014

Obnova vežice z izgradnjo nadstreška in ureditvijo okolice je stala približno 170 tisoč evrov, kar je pokrila občina Ljutomer. V sklopu prenove, se je sanirala streha in beton na objektu ter zgradil novi nadstrešek. Uredila se je tudi kuhinja, sanitarni prostori, talno gretje, prostor za duhovnika in zunanja ureditev okrog vežice.

Digitalizacija kino dvorane v Kulturnem domu Ljutomer
Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 se je nabavila kinematografska oprema, t.im. DCP (Digital Cinema Pack) za Dom kulture Ljutomer. S tem so izpolnjeni pogoji za vključitev Doma kulture Ljutomer v slovensko Art kino mrežo, ki pod svojim okriljem združuje okrog 25 slovenskih kinematografov, ki prikazujejo kakovosten in umetniški film. Vrednost nabave opreme je znašala 7.000 EUR.

Namenščena zunanja senčila na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Leto izvedbe: 2014

Aprila 2014 je Občina Ljutomer izvedla zbiranje ponudb za dobavo in montažo zunanjih senčil na objektu OŠ Cvetka Golarja Ljutomer. Kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana družba KARBA mge d.o.o. iz Ljutomera in sicer za vrednost 14.954,04 EUR z DDV. Senčila so bila dobavljena in nameščena meseca julija.

Prenova športnega igrišča pri Mali Nedelji
Leto izvedbe: 2014

V mesecu juniju 2014, se je prenovilo športno igrišče pri Mali Nedelji. Izvedla se je širitev igrišča in preplastitev celotne površine z novo asfaltno prevleko. Za izvedbo projekta se je Športno društvo pri Mali Nedelji v letu 2010, prijavilo na razpis Fundacije za šport. Na razpisu so uspeli, vendar sami niso zmogli zagotoviti potrebnega dela lastnih sredstev, zato so se prijavili na razpis Občine Ljutomer za sofinanciranje obnove športnih objektov, kjer so si pridobili sredstva v višini 25%, ostalih 25% pa je bilo financirano s strani donatorjev.

Obnova spomenika Janka Ribiča v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2014

S finančno pomočjo Ruskega centra znanosti in kulture je bil obnovljen spomenik talcem pri Ribičevem mlinu. Sanacijska dela so vključevala obnovo vklesanih črk na 26 ploščah s pozlatitvijo, obnovo stopnic, čelne, stranske ter obrobne plošče, fugiranje med temeljnim kamnom in zamenjava plošče, ki služi za podest. V sklopu obnovitvenih del se je uredila tudi okolica spomenika z obnovo klopi. Vrednost celotne investicije je znašala 5.727,00 EUR, od tega je Ruski center znanosti in kulture sofinanciral navedena dela v višini 1.934, 43 EUR.

Obnova pokopališča z mrliško vežico v Cezanjevcih
Leto izvedbe: 2014

V letu 2014 je bilo izvedeno notranje pleskanje mrliške vežice, v septembru pa bo zaključena tudi razsvetljava na pokopališču. Skupna vrednost izvede omenjenih del je 8.500 EUR. V lanjskem letu se je izvedlo tudi barvanje vseh lesenih delov na vežici.

Sanacija poškodovanega Glavnega trga v Ljutomeru
Leto izvedbe: 2014

Zaradi razpadajoče vozne površine na Glavnem trgu v Ljutomeru je Občina Ljutomer v mesecu marcu 2013 unovčila bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 144.025,57 EUR. Maja 2013 je bila izdelana nova projektna dokumentacija za sanacijo trga.

Občina Ljutomer je sredi julija 2013 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca sanacije poškodovanega dela trga. Dela so se pričela izvajati v začetku novembra 2013 in so bila končana aprila letošnjega leta. Na Glavnem trgu bo skladno s spremenjenim Odlokom o ureditvi cestnega prometa v občini Ljutomer pričel veljati tudi nekoliko dopolnjen parkirni režim. Tako bo uvedeno izmenično bočno parkiranje pred Blagovnico.