Podjetja

Ste podjetje v občini Ljutomer in vas ni na seznamu ali pa so podatki napačni? Sporočite nam podatke na info@ljutomer.si in vas bomo dodali oziroma popravili podatke.

Dajanje drugih strojev in naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

Dajanje drugih strojev in naprav in opredmetenih sredstev v najem ter zakup

Dejavnost holdingov

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Dejavnosti za nego telesa

Druga poštna in kurirska dejavnost

Druga površinska in toplotna obdelava kovin

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Druge storitvene dejavnosti drugje nerazvrščene

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Drugo čiščenje stavb in industrijskih naprav ter opreme

Drugo denarno posredništvo

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Drugo inštaliranje pri gradnjah

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Drugo tiskanje

Fotokopiranje in priprava dokumentov ter druge posamične pisarniške dejavnosti

Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

Izobraževanje in izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

Izvajanje univerzalne poštne storitve

Kovanje in stiskanje in vtiskovanje in valjanje kovin ter prašna metalurgija

Litje železa

Mlekarstvo in sirarstvo

Nespecializirana trgovina na debelo z živili in pijačami ter tobačnimi izdelki

Notariat

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

Obratovanje taksijev

Odvetništvo

Popravila električnih naprav

Popravila elektronskih in optičnih naprav

Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

Popravila kovinskih izdelkov

Posredništvo pri prodaji goriv in rud in kovin ter tehničnih kemikalij

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno

Posredništvo pri prodaji živil in pijač ter tobačnih izdelkov

Posredovanje začasne delovne sile

Pridelovanje zelenjadnic in melon in korenovk ter gomoljnic

Produkcija filmov in video filmov ter televizijskih oddaj

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport

Proizvodnja delovnih oblačil

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa in plute in slame ter protja

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov drugje nerazvrščenih

Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

Proizvodnja izdelkov iz žice in verig ter vzmeti

Proizvodnja karoserij za vozila proizvodnja prikolic polprikolic

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

Proizvodnja kuhinjskega pohištva

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

Proizvodnja orožja in streliva

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

Proizvodnja prepečenca in piškotov in proizvodnja trajnega peciva in slaščic

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

Proizvodnja začimb in dišav ter drugih dodatkov

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Raziskovanje trga in javnega mnenja

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Strojenje in dodelava usnja in krzna

Svetovanje o računalniških napravah in programih

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

Trgovina in storitve

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji in priključki ter opremo

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi in inštalacijskim materialom ter napravami za ogrevanje

Trgovina na debelo s kožami in usnjem

Trgovina na debelo s pijačami

Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

Trgovina na debelo z lesom in gradbenim materialom ter sanitarno opremo

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

Trgovina na debelo z mlekom in mlečnimi izdelki in jajci in jedilnimi olji ter maščobami

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili in pijačami ter tobačnimi izdelki

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom in svetili ter drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

Začasni gostinski obrati

Zahtevna gozdarska dela in urejanje okolice

Zbiranje in prečiščevanje ter distribucija vode