Delovna telesa občinskega sveta

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.

ČLANSTVO:

 1. Dejan Karba - predsednik
 2. Sara Karba - podpredsednica
 3. Maksimiljan Gošnjak
 4. Jože Klemenčič
 5. Tomislav Nemec
 6. Mira Rebernik Žižek
 7. Srečko Žižek

 

 

KOMISIJE IN ODBORI KOT STALNA ALI OBČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

Odbori in komisije štejejo od pet do sedem članov. Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta določi občinski svet ob imenovanju.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

01. odbor za gospodarstvo, malo gospodarstvo in turizem,
02. odbor za varstvo okolja in urejanje prostora,
03. odbor za družbene dejavnosti,
04. odbor za kmetijstvo,
05. odbor za finance,
06. statutarno-pravna komisija,
07. komisija za vloge in pritožbe,
08. komisija za priznanja,
09. komisija za štipendiranje,

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

PRISTOJNOSTI KOMISIJ IN ODBOROV

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom in s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije, odbori in vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

 

ČLANSTVO:

 

1. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM:

Tomislav Nemec - predsednik

Maksimiljan Gošnjak - podpredsednik

Srečko Žižek

 

Gregor Žižek

Mira Husjak

Jasmina Klemenčič

 

2. ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA UN UREJANJE PROSTORA:

Jože Klemenčič - predsednik

Dejan Karba - podpredsednik

Maksimiljan Gošnjak

Dejan Kaučič

Darja Perčič

Franc Rošker

Zdenka Horvat Zemljič

 

3. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Sara Karba - predsednica

Mira Rebernik Žižek - podpredsednica

Ciril Magdič

Slavica Sunčič

Daniela Kutnjak

Nada Tomanič

Dušan Kosi

 

4. ODBOR ZA KMETIJSTVO:

Matevž Kaučič - predsednik

Dejan Kaučič - podpredsednik

Marta Mihorič

Dejan Karba

Milan Rebernik Žižek

Darko Košar

Katja Murekar

 

5. ODBOR ZA FINANCE:

Maksimiljan Gošnjak - predsednik

Tomislav Nemec - podpredsednik

Mira Rebernik Žižek

 

Andrej Lah

Tina Vučko

Darja Horvatič

 

6. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA:

Ciril Magdič - predsednik

Slavica Sunčič - podpredsednik

Tomislav Nemec

Matevž Kaučič

Marija Gjerkeš Dugonik

Franc Slokan

Stanislava Perčič

 

7. KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE:

Ciril Magdič - predsednik

Marta Mihorič - podpredsednica

 

Branko Habjanič

Bojan Kozar

 

8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

Mira Rebernik Žižek - predsednica

Slavica Sunčič - podpredsednica

Matevž Kaučič

Ludvik Rudolf st.

Jože Pečnik

Daniel Geder

Boštjan Pogačnik

 

9. KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE:

Jože Klemenčič - predsednik

Sara Karba - podpredsednica

Dejan Kaučič

Jasmina Heric

Frančišek Zorec