Podjetja

Dejavnost holdingov

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

Dejavnost oglaševalskih agencij

Dejavnost potovalnih agencij

Dejavnosti za nego telesa

Druga poštna in kurirska dejavnost

Druga površinska in toplotna obdelava kovin

Druga specializirana gradbena dela

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln in stojnic ter tržnic

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Druge športne dejavnosti

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

Drugje nerazvrščeno izobraževanje in izpopolnjevanje ter usposabljanje

Drugo čiščenje stavb in industrijskih naprav ter opreme

Drugo denarno posredništvo

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Drugo inštaliranje pri gradnjah

Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Fotokopiranje in priprava dokumentov ter druge posamične pisarniške dejavnosti

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Inštaliranje vodovodnih in plinskih in ogrevalnih napeljav ter naprav

Izobraževanje in izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

Izvajanje univerzalne poštne storitve

Krajinsko arhitekturno in urbanistično ter drugo projektiranje

Mlekarstvo in sirarstvo

Nespecializirana trgovina na debelo z živili in pijačami ter tobačnimi izdelki

Notariat

Nudenje celovitih pisarniških storitev

Oblikovanje in aranžerstvo ter dekoraterstvo

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

Oddajanje zasebnih sob gostom

Odvetništvo

Pleskarska dela

Popravila električnih naprav

Popravila elektronskih in optičnih naprav

Posredništvo pri prodaji goriv in rud in kovin ter tehničnih kemikalij

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin in živih živali in tekstilnih surovin ter polizdelkov

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno

Posredništvo pri prodaji živil in pijač ter tobačnih izdelkov

Priložnostna priprava in dostava jedi

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport

Proizvodnja delovnih oblačil

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa in plute in slame ter protja

Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

Proizvodnja kruha in svežega peciva ter slaščic

Proizvodnja kuhinjskega pohištva

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

Proizvodnja prepečenca in piškotov in proizvodnja trajnega peciva in slaščic

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

Računalniško programiranje

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Raziskovanje trga in javnega mnenja

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

Stavbno mizarstvo in tesarstvo

Strojenje in dodelava usnja in krzna

Svetovanje o računalniških napravah in programih

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

Trgovina in storitve

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi in inštalacijskim materialom ter napravami za ogrevanje

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

Trgovina na debelo z lesom in gradbenim materialom ter sanitarno opremo

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

Trgovina na debelo z žiti in tobakom in semeni ter krmo

Trgovina na drobno v cvetličarnah

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom in svetili ter drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi

Umetniško uprizarjanje

Zahtevna gozdarska dela in urejanje okolice

Zbiranje in prečiščevanje ter distribucija vode