Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/2019 z dne 26. julij 2019

torek, 30.7.2019

Uradno glasilo slovenskih občin št. 35/2019 z dne 26. julij 2019

 Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2019, ki je izšlo 26. julija 2019 vsebuje naslednje uradne objave Občine Ljutomer:

 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OŠ IC Ljutomer

• Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ljutomer

• Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2019

• Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ljutomer

• Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN

• Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ljutomer

• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljutomer za programsko obdobje 2018-2020

• Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo

• Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev JGS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019

• Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih GJS varstva okolja, odvajanja in čiščenja

• Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ljutomer in Ormož

• Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Ljutomer in Sveti Tomaž

Priponke: