Javni razpis za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanj na področju kulture v občini Ljutomer za leto 2018

ponedeljek, 13.11.2017

Javni razpis za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanj na področju kulture v občini Ljutomer za leto 2018

Komisija za priznanja Občine Ljutomer na podlagi 26. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 1/2012 in 1/2016) in 9. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 3/2007, 2/2011 in 1/2012) ter sklepa Komisije za priznanja z dne 13. 11. 2017, objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN PRIZNANJ

NA PODROČJU KULTURE V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

 

 

 1. Občina Ljutomer podeljuje Miklošičevo nagrado in priznanja zaslužnim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupnostim, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom vobčini Ljutomer, za njihove dosežke na področju kulture.

   

 2. Miklošičeva nagrada in priznanja se podeljujejo na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.

   

 3. Predloge za Miklošičevo nagrado in priznanja lahko podajo kulturna društva, javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer, javni zavod iz področja kulture in drugi zainteresirani.

  Predlog mora biti podan v pisni obliki, vsebovati mora podatke o kandidatu za priznanje oz. nagrado, bivališče, rojstne podatke, izobrazbo, delo oz. poklic, ki ga opravlja, soglasje kandidata in podatke o predlagatelju. Predlog mora imeti obrazložitev, iz katere izhaja utemeljitev.

   

 4. Pisni predlogi se posredujejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Ljutomer, Komisija za priznanja, Vrazova ulica 1, Ljutomer, z oznako »Ne odpiraj: Razpis – Miklošičeva nagrada in priznanja 2018« in sicer v roku 30 dni od dneva objave.  Prepozno vloženih predlogov komisija ne bo upoštevala.

   

   

  Številka: 610-14/2017-2

  Datum:   13. 11. 2017

   

   

   

   

   

  Predsednik Komisije za priznanja:

  Janko Špindler, l.r.

Foto: Občina Ljutomer Priponke: