Galerija

2. praznik KS Krištanci, Šalinci, Grlava
Datum dogodka: 7.7.2020

V soboto, 4. julija 2020, so v Krajevni skupnosti (KS) Krištanci, Šalinci, Grlava obeležili 2. krajevni praznik. V dopoldanskem času se je več kot 30 vaščanov podalo na pot po vseh treh vaseh, v popoldanskem času pa so pred Zadružnim domom v Krištancih pripravili krajši kulturni program in pogostitev prisotnih. Kulturni program so pripravili mladi iz vseh treh vasi pod vodstvom Tine Trstenjak, zbrane pa sta nagovorila predsednica KS Slavica Sunčič in podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič. V nadaljevanju popoldneva so pripravili družabne igre in pravljično jogo za najmlajše.

Odpoved prireditev ob 64. prazniku Občine Ljutomer
Datum dogodka: 3.7.2020

Občina Ljutomer je v obdobju od 25. julija do 2. avgusta 2020 nameravala izvesti številne prireditve, s katerimi bi se obeležil 64. praznik Občine Ljutomer. Zaradi uvedbe novih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki med drugim omejujejo zbiranje določenega števila ljudi na javnih krajih, je vodstvo Občine Ljutomer sprejelo odločitev, da se prireditev ob občinskem prazniku, katerih organizator je Občina Ljutomer, letos ne izvede. Med prireditvami, ki tako letos odpadejo, je žal tudi tradicionalni Prleški sejem. Lokalna skupnost se zaveda, da je skrb za javno zdravje prioritetna, zato vas prosimo, da to odločitev sprejmete z razumevanjem.

Končana obnova GŠ Slavka Osterca Ljutomer, OŠ Cezanjevci z novo fasado
Datum dogodka: 26.6.2020

V mesecu juniju 2020 se končuje realizacija enega največjih projektov na območju Občine Ljutomer v zadnjih letih, to je Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ljutomer.

V projekt je bilo vključenih pet objektov: Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, športna dvorana pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Mala Nedelja in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer.

Projekt je potekal v obliki javno-zasebnega partnerstva, koncesijska pogodba je bila s Petrolom d.d. Ljubljana sklenjena 24. 5. 2019 in sicer za dobo 15 let.

Projekt je bil v letu 2018 prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev, sofinancerska pogodba je bila podpisana dne 23. 4. 2019.

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti na vseh petih objektih v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo v skupni vrednosti 1.918.011 EUR se v skladu z aneksem št. 1 h koncesijski pogodbi financirajo iz:

 • lastnih sredstev koncesionarja (Petrol d.d. Ljubljana) v višini 960.923 EUR oz. 50,1 %,
 • lastnih sredstev koncedenta (Občina Ljutomer) v višini 222.586 EUR oz. 11,5 % in
 • nepovratnih sredstev v višini največ 734.502 EUR oz. 38,4 % (od tega 85 % iz Kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe).

V sklopu projekta energetske sanacije objektov so nastali še drugi spremljajoči stroški: izdelava investicijske in projektne dokumentacije, stroški tehničnega svetovanja in nadzora, stroški priprave razne dokumentacije in vloge na javni razpis ter stroški obveščanja javnosti.

Za del teh stroškov in sicer do 40 % od neto vrednosti, bodo pridobljena sofinancerska sredstva preko prej navedenega javnega razpisa.

V celoti med neupravičene stroške je spadal odkup solastniškega deleža na objektu Glasbene šole Ljutomer v višini 107.100 EUR.

Energetska sanacija objektov se je pričela izvajati junija 2019. Štirje objekti so bili končani v septembru 2019, energetska sanacija objekta Glasbene šole Ljutomer je bila zaključena sredi meseca junija letos.

V mesecu juniju je bila na Glasbeni šoli Ljutomer zaključena tudi rekonstrukcija objekta, stroški bodo znašali 1.152.157 EUR. Za rekonstrukcijo objekta si je Občina Ljutomer v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občini v višini 256.641 EUR.

V objektu Glasbene šole Ljutomer je bila v letu 2019 izvedena še sanacija kapilarne vlage v kleti objekta v vrednosti 116.595 EUR, za ta del stroškov se pričakujejo nepovratna sredstva ministrstva v višini 40 % od upravičenih stroškov del.

V mesecu maju in juniju 2020 se je na objektu OŠ Janka Ribiča Cezanjevci izvedla zamenjava strešne kritine (naročnik Petrol d.d. Ljubljana) in sanirala se je fasada na šoli. Stroške sanacije fasade krije Občina Ljutomer iz lastnih proračunskih sredstev.

Vrednost celotnega projekta bo znašala okrog 3.400.000 EUR. 

 

25. JUNIJ - DAN DRŽAVNOSTI (ČESTITKA)
Datum dogodka: 22.6.2020

Vsem občankam in občanom Občine Ljutomer,

državljankam in državljanom Rebublike Slovenije,

čestitke ob 25. JUNIJU - DNEVU DRŽAVNOSTI.

 

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba

skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo

Zadruga Ljutomer: Razvoj zadružnega sistema
Datum dogodka: 11.6.2020

V ponedeljek, 8. junija 2020, se je v Zadružnem domu na Cvenu zbralo blizu 30 ponudnikov lokalne hrane, vin, nočitev in izdelkov, ki so bili na četrtem strokovnem srečanju v okviru projekta Zadruga Ljutomer s strani dr. Karoline Babič iz Združenja CAAP so.p. seznanjeni še z zadnjimi podrobnostmi glede ustanovitve zadruge (zadružna pravila, finančni vložek, članarina…). V nadaljevanju srečanja je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič spregovoril o stroških delovanja zadruge, ki po predvidevanjih na letni ravni znašajo okrog 40.000 evrov, s prisotnimi pa je iskal najboljšo možno razmerje med tržnim deležem in finančnim vložkom članov zadruge. Po daljši razpravi so se dogovorili, da bodo v tem tednu vsem zainteresiranim posredovani različni predlogi sodelovanja v projektu, na podlagi želja potencialnih članov zadruge pa bo prihodnji ponedeljek, 15. junija 2020, na Cvenu, ko bo peto, zadnje srečanje, dorečena višina finančnega vložka in članarine. Prav tako bodo na zadnjem srečanju pregledali zadružna pravila in določili datum ustanovnega zbora članov, na katerem bodo izvolili upravni in nadzorni odbor ter potrdili mandat predsedniku upravnega odbora. V tem času je odprt tudi razpis za zaposlitev osebe, ki bo peljala vse postopke za registracijo zadruge in v prvem letu projekta skrbela za trženje lokalnih produktov.

S projektom Zadruga Ljutomer je Občina Ljutomer uspešno kandidirala na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija in si tako zagotovila za 70-odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. V okviru projekta Zadruga Ljutomer se želi v prihodnje omogočiti združevanje ponudbe v enoten tržni nastop, vzpostavila se bo turistična info točka, uredila pa se bo tudi trgovina, kjer bo združena vsa lokalna ponudba.

 

Zadnje, 5. srečanje bo potekalo:

V ponedeljek, 15. junija 2020, ob 18. uri v dvorani Zadružnega doma Cven, Cven 3 d, Ljutomer

DIGITALNA ORODJA ZA PODPORO ZADRUŽNEMU POVEZOVANJU PONUDNIKOV LOKALNE HRANE IN TURISTIČNIH STORITEV

 

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Programa razvoja podeželja RS/CLLD.

Zadruga Ljutomer: Vzpostavitev in razvoj zadruge ter zadružno upravljanje
Datum dogodka: 4.6.2020

V Zadružnem domu na Cvenu je potekalo v ponedeljek, 1. junija 2020, tretje strokovno srečanje v okviru projekta Zadruga Ljutomer. Z omenjenim projektom je Občina Ljutomer uspešno kandidirala na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija in si tako zagotovila za 70-odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. V okviru projekta Zadruga Ljutomer se želi v prihodnje omogočiti združevanje ponudbe v enoten tržni nastop, vzpostavila se bo turistična info točka, uredila pa se bo tudi trgovina, kjer bo združena vsa lokalna ponudba.

Tokratnega srečanja se je udeležilo nekaj manj kot 20 ponudnikov in zainteresiranih za sodelovanje, ki so prisluhnili dr. Karolini Babič iz Združenja CAAP so. p.. Babičeva je govorila o vzpostavitvi in razvoju zadruge ter zadružnem upravljanju. »Zadruga je v lasti in v upravljanju članov ter služi potrebam članov. Člani so tudi odgovorni za zadrugo,« je uvodoma dejala Babičeva, ki je v nadaljevanju srečanja spregovorila o postopkih ustanovitve zadruge. Poudarila je, da si morajo člani zadruge pred samo ustanovitvijo spisati zadružna pravila, ki so temeljni akt, v nadaljevanju pa na ustanovnem občnem zboru imenovati člane v upravni in nadzorni odbor.

Na zadnjih dveh srečanjih, ki bosta potekali 8. in 15. junija na temi Razvoj zadružnega Kanvas poslovnega sistema in Digitalna orodja za podporo zadružnemu povezovanju ponudnikov lokalne hrane in turističnih storitev, bo potekala tudi potrditev zadružnih pravil in ustanovitev zadruge.

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Programa razvoja podeželja RS/CLLD.

Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru
Datum dogodka: 25.5.2020

Fundacija za šport je oktobra 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022. Občina Ljutomer je na navedeni javni razpis prijavila projekt Sanacija in posodobitev letnega kopališča v Ljutomeru. Odločbo o dodelitvi sofinancerskih sredstev v višini 13.269 evrov je Občina Ljutomer kot investitor prejela 22. maja 2020.

Trenutno potekajo aktivnosti glede zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca del. Ocenjena vrednost projekta znaša 39.400 evrov. Nastali bodo še stroški izvajanja strokovnega in finančnega nadzora nad investicijo. Delase bodo pričela izvajati po podpisu izvajalske pogodbe in uvedbi v delo, končana bodo predvidoma v treh tednih. V sklopu investicije bo obnovljena tesnost bazenske školjke, zamenjani bodo tudi dotrajani reflektorji.

Protiprašna zaščita na kasaški stezi na hipodromu Ljutomer
Datum dogodka: 5.5.2020

Konec aprila 2020 se je pričela urejati protiprašna zaščita na kasaški stezi na hipodromu v Ljutomeru. Voda za potrebe razpršenja se bo črpala iz lastne vrtine. Medsebojni dogovor med Občino Ljutomer in Kasaškim klubom Ljutomer je bil podpisan v začetku leta 2020, izvedeno je bilo tudi zbiranje ponudb za izbiro izvajalca del. Dela izvaja najugodnejši ponudnik Vrtnarske storitve, Janko Kelenc s.p. iz Bukovcev 51, nadzor nad investicijo pa ATRIJ d.o.o. iz Odrancev. Investicijo v skladu z dogovorom krijeta Občina Ljutomer v višini 35.000 evrov, razliko do pogodbene vrednosti v višini 13.737 evrov pa krije Kasaški klub Ljutomer, kakor tudi celotne stroške nadzora. Dela na investiciji potekajo v skladu s terminskim planom in bodo končana v prvi polovici maja 2020.

Čestitka 1. MAJ - PRAZNIK DELA
Datum dogodka: 28.4.2020

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OBČINE LJUTOMER ČESTITAMO OB 1. MAJU - PRAZNIKU DELA.

 

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba,

občinski svet in občinska uprava

Čestitka ob dnevu upora proti okupatorju
Datum dogodka: 27.4.2020

Spoštovane občanke in občani,

čestitamo vam ob dnevu upora proti okupatorju.

 

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, občinski svet in občinska uprava

Čebelarska zveza Slovenije donirala 4.000 evrov
Datum dogodka: 17.4.2020

Na pobudo člana Upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Marjana Časarja so čebelarji zbirali sredstva za pomoč pri zajezitvi covid-19. Zbrali so 20.000 evrov, odločili pa so se, da bodo denar razdelili za pomoč zdravstvenim delavcem, ki v času koronavirusa opravljajo svoje poslanstvo v petih domovih za starejše občane v Sloveniji. Med njimi tudi v Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer. Tako je ČZS sredstva v višini 4.000 evrov nakazala na račun Rdečega križa Slovenije-Območnega združenja Ljutomer (RKS-OZ Ljutomer), ta pa donacijo uporablja namensko za stroške nastale v zvezi delovanja medicinskega osebja, ki pomaga obolelim za covid-19 v DSO Ljutomer. V četrtek, 16. aprila 2020, je podpredsednik ČZS Janez Vencelj, predsednici RKS-OZ Ljutomer Silvi Duh v Ljutomeru v ta namen izročil bon v vrednosti 4.000 evrov. Predaje bona so se udeležili še predsednik Čebelarskega društva Ljutomer Jože Feuš, poveljnik civilne zaščite Občine Ljutomer Branko Novak, predstavnica DSO Ljutomer Suzana Vlatkovič, namestnica direktorja ZD Ljutomer in koordinatorka dela zdravstvenega osebja v DSO Ljutomer Renata Škrget ter Maša Germšek, sekretarka RKS-OZ Ljutomer in skrbnica pogodbe donatorskih sredstev.

Nagovor županje Občine Ljutomer mag. Olge Karba
Datum dogodka: 11.4.2020

Drage občanke, dragi občani,

Zadnje tedne vsi pogrešamo samoumevne stvari.

Upravičen strah nam preprečuje objem in stisk roke, druženje, radostno pričakovanje lepih in sproščenih trenutkov, v krogu družine in prijateljev.

Zdaj, kot že dolgo ne poprej, vidimo in čutimo, da so te samoumevne stvari zelo dragocene. Čas, ki mineva tudi, ko življenje marsikje stoji, je priložnost, da premislimo, kaj nam je res pomembno.

Kaj je tisto, čemur je vredno posvečati svoj čas. Za kaj se je vredno boriti, spreminjati samega sebe, postajati boljši, prijaznejši, hitrejši.

Kmalu bo teh razdalj med nami manj. Ponovno bomo lahko zaživeli in se povezali kot skupnost. In znašli se bomo pred drugačnimi ovirami in priložnostmi.

Vzemimo si nekaj časa in dobro premislimo, kakšno skupnost želimo. Ker skupnost je odvisna od vsakega izmed nas.

Ne glede na starost ali druge okoliščine, vsi vplivamo na to, kako gremo naprej od te točke in ali si pri tem čim bolj pomagamo.

V naši moči je, da v zadevah skupnosti potrpežljivost izrine pritoževanje.

Da sočutje vedno premaga privoščljivost.

Da prijaznost in ljubezen preženeta zavist. Ljubezen do kraja, do soljudi vseh generacij.
Te svetle sile nas varujejo prav te dni v obliki zdravnikov, medicinskega osebja, civilne zaščite, gasilcev, prodajalcev v trgovinah in mnogih drugih srčnih ljudi.

Vsem želim zdrave, srečne in mirne velikonočne praznike.

Vaša županja Olga Karba

Prepoved uporabe zunanjih športnih igrišč in otroških igral v občini Ljutomer
Datum dogodka: 15.3.2020
POMEMBNO OBVESTILO ZA OBČANE!!!
Datum dogodka: 13.3.2020

OBČINA LJUTOMER

Vrazova ulica 1

9240 Ljutomer

 

Ljutomer, 13. 3. 2020

 

UKREPI ZA PREPREČEVANJA ŠIRJENJA KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2)

 

SPLOŠNO:

 • na območju Občine Ljutomer do danes še ni potrjenega primera okužbe s korona virusom;
 • POVEČATI JE POTREBNO SAMOZAŠČITNO OBNAŠANJE VSAKEGA POSAMEZNIKA in STROGO upoštevati navodila pristojnih služb:
  • redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom;
  • upoštevati higieno kašlja in kihanja (v robček ali rokav);
  • izogibati se zaprtih prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi;
  • redno zračenje zaprtih prostorov;
  • glede na trenutno stanje splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • v primeru suma na okužbo ali prihoda iz okuženega območja je potrebno ravnati v skladu z navodili zdravstvene stroke in jih STROGO upoštevati:
  • poklicati osebnega zdravnika in slediti njegovim napotkom;
  • odvzem brisa na točki na katero je potencialno okuženi napoten.
 • spremljati radio in TV in uradne spletne strani pristojnih služb zaradi tekoče in sprotne informiranosti.
 • v kolikor ni nujno potreben odhod od doma ostanimo doma;
 • odpovejmo se osebnim obiskom, za kontaktiranje uporabimo elektronske medije;
 • ne odhajajmo na dopuste ali izlete sej to predstavlja veliko tveganje za okužbo in širjenje virusa;
 • glede na pozive zdravstvene stroke preložite vse ne nujne obiske pri zdravnikih;
 • podjetja naj ravnajo v skladu z navodili stroke v zvezi s službenimi potovanji;
 • previdno in pozorno ravnanje pri delu od doma še posebej, če to poteka preko elektronskih medijev, saj so možne zlorabe osebnih ali službenih podatkov, različni vdori v računalniške sisteme, širjenje elektronskih virusov in podobno;
 • posebno pozornost je potrebno usmeriti na pojav različnih možnih prevarantov, ki bi ponujali proizvode, zdravila ali prinašali živila na dom proti plačilu še posebej starejšim ali tistim ki živijo sami;
 • v primeru, če bi bila potrebna dostava predvsem živil ali zdravil na dom, bodo to izvajale ustrezne službe, ki bodo ustrezno prepoznavne.

 

OBČINA LJUTOMER

Na Občini Ljutomer smo v smeri preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 sprejeli naslednje ukrepe:

 • od 13.3.2020 je omejen vstop v uradne prostore Občine Ljutomer in Upravne enote Ljutomer, na lokaciji Vrazova ulica 1, Ljutomer;
 • nadzorovan vstop se izvaja na vhodu v stavbo iz Vrazove ulice 1, Ljutomer;
 • varnostna in redarska služba usmerja stranke ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov;
 • občani vse vloge oddajajo izključno v sprejemni pisarni Občine Ljutomer, soba št. 108, ki se nahaja v prvem nadstropju občinske zgradbe;
 • vstop v ostale uradne prostore Občine Ljutomer je do nadaljnjega prepovedan;
 • občane pozivamo, da vloge pošiljajo na elektronski naslov občine: obcina.ljutomer@ljutomer.si;
 • do nadaljnjega so odpovedani vsi sestanki in nenujni terenski ogledi.

 

Šole in vrtci v Občini Ljutomer naj v zvezi s prekinitvijo pouka oz. zagotavljanja varstva otrok ravnajo po navodilih pristojnega ministrstva in se ustrezno pripravijo na zapiranje ustanov ter možnost uvedbe pouka na daljavo.

Vse organizatorje prireditev v Občini pozivamo, da prireditve odpovedo ali preložijo na poznejše termine. Soglasij za prireditve ali podaljšanje delovnega časa  gostinskih lokalov občina ne bo izdajala.

Vse dejavnosti društev se naj preložijo na poznejše termine.

 

Ukrepi veljajo do preklica.

18. mednarodni debatni turnir v Ljutomeru
Datum dogodka: 12.3.2020

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) in ZIP, Za in proti, zavod za kulturo dialoga/Pro et contra sta med 5. in 7. marcem 2020 organizirala že 18. mednarodni debatni turnir, na katerem je sodelovalo okoli 170 debaterjev in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih šol, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Turčije, Velike Britanije in ZDA. Udeleženci turnirja so na debatah o družbeno-kritičnih temah pokazali svoje retorične sposobnosti ter kritično in argumentirano poznavanje teh tem. Po vseh šestih debatah se je v četrtfinale uvrstilo pet slovenskih ekip, dve hrvaški ekipi in ena ameriška. Štiri ekipe z GFML so se uvrstile v zlato sredino. V finalu, v katerem sta se pomerili slovenski ekipi Bežigrad in II. Gimnazija Maribor, je slavila slednja. »Ljutomerski mednarodni debatni turnir je primer odličnega dolgoletnega sodelovanja med debatnim klubom na GMFL in ZIP-om, nacionalno debatno organizacijo. Na ZIP-u smo veseli, da je turnir znova privabil lepo število mednarodnih debatnih ekip ter da so se slovenske ekipe odrezale odlično. Verjamemo, da to priča o kvaliteti nacionalnega debatnega programa v Sloveniji ter veliki predanosti debatnih mentoric in mentorjev po slovenskih srednjih šolah,« so po končanem turnirju zapisali iz zavoda Za in proti.

Na otvoritveni slovesnosti so zbrane pozdravili ravnatelj GFML Zvonko Kustec, podžupan občine Ljutomer Niko Miholič in predstavnik zavoda Za in proti (ZIP) Miha Andrič, na zaključni prireditvi pa se je debaterjem priključil tudi poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez.

Proslava v spomin na ustreljene talce
Datum dogodka: 9.3.2020

V Senčarji grabi pod malonedeljskim pokopališčem je 8. marca 1945 okupator ustrelil 19 talcev. V spomin na ustreljene talce je krajevna organizacije ZB za vrednote NOB Mala Nedelja, v sodelovanju z Osnovno šolo Mala Nedelja in Krajevno skupnostjo (KS) Mala Nedelja, 6. marca 2020, v tamkajšnjem kulturnem domu pripravila spominsko slovesnost, katere so se udeležili domačini, člani domoljubnih in veteranskih organizacij, županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba in učenci osnovne šole, kateri so izvedli kulturni program. Program učencev so dopolnile še ljudske pevke Soside in ljubiteljska pesnica Milica Zmazek, članica literarne sekcije domačega kulturnega društva. »Govoriti slovenski jezik na ulici, na kulturnih prireditvah, v šoli, doma, med prijatelji je danes za nas čisto nekaj samoumevnega. Nekoč pa temu ni bilo tako. Skozi zgodovino našega naroda so nas preganjale druge kulture, drugi narodi, drugi jeziki. Bile so vojne, bile so grozote, katerih si danes ne moremo predstavljati in si jih ne želimo,« je izpostavil slavnostni govornik predsednik KS Mala Nedelja Boštjan Žerdin.

Županjin sprejem za novorojence
Datum dogodka: 9.3.2020

Županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba tradicionalno vsako leto pripravi sprejem za novorojence. V letu 2019 se je v ljutomerski občini rodilo okoli 100 otrok, sprejema, ki je bil v četrtek, 5. marca 2020, pa se je v spremstvu staršev, starih staršev, bratcev in sester udeležilo več kot 40 novorojencev. Županja je ob tej priložnosti otrokom podarila knjigo Neže Maurer Ti si moje srce, za program pa so poskrbele dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pod mentorstvom prof. Katje Peršak Hajdinjak.

Zadruga Ljutomer: Usposabljanje o zadružnem povezovanju za zadružnike – ponudnike
Datum dogodka: 3.3.2020

Pomemben premik na promocijskem, turističnem in gospodarskem področju v ljutomerski občini bo ustanovitev Zadruge Ljutomer. Občina Ljutomer je s projektom Zadruga Ljutomer uspešno kandidirala na 3. Javnem pozivu LAS Prlekija in si tako zagotovila za 70-odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Operacija bo omogočila združevanje ponudbe v enoten tržni nastop, vzpostavila se bo turistična info točka ter se ustrezno uredil in opremil prostor namenjen trgovini, kjer bo združena vsa lokalna ponudba, da bodo potrošniki lažje dostopali do lokalnih proizvodov in storitev.

V okviru aktivnosti samega projekta oz. operacije se v mesecu marcu 2020 izvajajo strokovna srečanja, na katera so vabljeni ponudniki in zainteresirani za sodelovanje v Zadrugi Ljutomer. Prvo strokovno srečanje na temo Usposabljanje o zadružnem povezovanju za zadružnike – ponudnike je bilo v ponedeljek, 2. marca 2020, v sejni sobi Občine Ljutomer. Povabilu se je odzvalo več kot 30 ponudnikov in zainteresiranih za sodelovanje. V uvodu srečanja je podžupan Občine Ljutomer Niko Miholič prisotnim predstavil dosedanje aktivnosti povezane z ustanovitvijo Zadruge Ljutomer, o 3. Javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Prlekija pa je spregovoril direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster.

V nadaljevanju srečanja je dr. Karolina Babič iz Združenja CAAP so. p. govorila o zadružništvu in predstavila primer turistične zadruge. »Zadruga je skupina – združenje oseb, ki preko/skozi podjetje – združen kapital – odgovarja na potrebe ljudi in okolja. Zadružno podjetje ni samo sebi namen in ni namenjeno ciljem rasti kapitala, ampak je orodje, ki ga skupina uporabi za dosego družbenih in razvojnih ciljev ter skupine oz. okolja,« je dejala Babičeva. Izpostavila je prednosti zadruge kot je demokratična organizacija (en član-en glas, vsi člani enakopravni) skupno nastopanje na trgu, skupna promocija, vzpostavitev skupnih komunikacijskih orodij in promocijskih materialov itd.

Na koncu tokratnega prvega srečanja ponudnikov in zainteresiranih za sodelovanje v Zadrugi Ljutomer so le-ti predstavili svojo dejavnost, ki jo izvajajo.

 

NASLEDNJA STROKOVNA SREČANJA:

Ponedeljek, 9. marec 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1:

POVEZOVANJE PONUDNIKOV NA PODROČJU LOKALNE HRANE IN TURIZMA TER RAZVOJ INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV

Ponedeljek, 16. marec 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1:

VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ ZADRUGE TER ZADRUŽNO UPRAVLJANJE

Ponedeljek, 23. marec 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1:

RAZVOJ ZADRUŽNEGA KANVAS POSLOVNEGA SISTEMA

Ponedeljek, 30. marec 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1:

DIGITALNA ORODJA ZA PODPORO ZADRUŽNEMU POVEZOVANJU PONUDNIKOV LOKALNE HRANE IN TURISTIČNIH STORITEV

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Programa razvoja podeželja RS/CLLD.

Otvoritev Športnega centra Žibrat
Datum dogodka: 3.3.2020

Svetovni prvak v kickboksu David Žibrat z Mote je uresničil svoje dolgoletne sanje. V prostorih nekdanje tovarne MTT v Ljutomeru, na naslovu Prešernova ulica 25, je odprl Športni center Žibrat. Odprtja centra so se med drugim udeležili županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, podžupan Občine Ljutomer Janko Špindler, predsednik Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter, predsednik Kickboxing zveze Slovenije prof. Vladimir Sitar ter podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in Davidov trener Tomaž Barada. Po prerezu traku, ki ga je David prerezal skupaj s partnerko Jasmino, je prostore blagoslovil ljutomerski župnik Goran Merica. V Športnem centru Žibrat so tatami telovadnica (120 kvadratnih metrov), ring (4 x 4 metre), garderobe s kopalnicami in prostor za druženje, v kratkem pa bodo odprli še fizioterapevtsko sobo ter manjšo trgovino z opremo in pripomočki za borilne veščine.

Fašenk v Lotmerki
Datum dogodka: 3.3.2020

Na pustno nedeljo, 23. februarja 2020, je na Glavnem trgu v Ljutomeru potekala tradicionalna pustna povorka, Fašenk v Lotmerki, ki jo je organiziralo Turistično društvo Ljutomer. V uvod povorki so se na osrednjem trgu prleške prestolnice predstavile otroške maske in v najrazličnejše pustne like našemljeni drugi obiskovalci, ki so si ogledali povorko. V pustni povorki se je predstavilo pet skupin: Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer, kurenti iz Cvetkovcev, Turistično društvo Stara Cesta, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Društvo cvenskih čehov in diklin ter Gospodinje iz Svetega Tomaža. Komisija je za zmagovalno skupino izbrala Gospodinje iz Svetega Tomaža, ki so predstavljale Tita in Jovanko s pionirčki. Za nagrado so prejeli 150 evrov.

Strani