Prenova celostne prometne strategije Občine Ljutomer

Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer, izzivi, ukrepi in nagrade
torek, 25.10.2016
Tekom poletja in zgodnje jeseni je v občini Ljutomer na več načinov potekala izdelava analize stanja prometa v občini za potrebe priprave Prenove Celostne prometne strategije (CPS) občine. Poleg pregleda obstoječe strategije, terenskih ogledov in zbiranja podatkov je bilo izvedenih tudi več dogodkov in aktivnosti vključevanja javnosti. Izdelana je bila vizija razvoja prometa in izluščeni izzivi za nadaljnje ukrepanje. Vizija je eden od osnovnih temeljev strateškega načrtovanja. Njen namen je, da zariše željeno prihodnost na določenem področju. Najbolj učinkovita je takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov. Vizija razvoja prometa v občini Ljutomer je bila zato oblikovana skozi večstopenjski proces. Osnutek izjave o viziji je bil izdelan na delavnici s ključnimi deležniki, dopolnjen skozi javno razpravo in z izbiro temeljnih vrednot po mnenju javnosti v okviru ankete za prebivalce ter komuniciran širši javnosti v obliki razstave na Glavnem trgu v Ljutomeru v času Evropskega tedna mobilnosti 2016. Iz naštetih aktivnosti je izšla končna izjava o viziji razvoja prometa v občini Ljutomer, ki se glasi »S PAMETNIM NAČRTOVANJEM IN ZGLEDNO PROMETNO KULTURO V CELOTNI OBČINI SKUPAJ ZAGOTAVLJAMO DOSTOPNOST VSAKOMUR – KADAR KOLI, KAMOR KOLI, VARNO, VARČNO IN ZDRAVO.« in bo vodilo za oblikovanje nadaljnjih korakov priprave Prenove CPS občine. K njej sodijo še TEMELJNE VREDNOTE, ki so štiri: 1) varnost udeležencev v prometu, 2) kakovost bivanja v sožitju z okoljem in naravo, 3) dostopnost za vse s poudarkom na skrbi za najmlajše in za stare)in 4) zdravje prebivalcev. Ključnih izzivov urejanja prometa, ki so bili opredeljeni na podlagi rezultatov analize stanja in vizije, je pet: spreminjanje potovalnih navad, izkoriščanje potencialov za hojo in kolesarjenje, izboljšanje ponudbe JPP, upravljanje parkiranja in obvladovanje tranzita. V luči vizije in ob upoštevanju ključnih izzivov so bili oblikovani strateški in podrobni cilji ter nato ukrepi za posamezna področja prometa. V ponedeljek, 24. oktobra 2016, je bila v Mestni hiši izvedena tudi javna predstavitev ukrepov, ki ji je sledila javna razprava. V okviru slednje so bili ukrepi rangirani po prioriteti za njihovo izvedbo. Dogodka se je udeležilo 20 občanov, prisotne je v uvodu nagovoril podžupan Janko Špindler, izvedeno pa je bilo tudi žrebanje nagrad sodelujočih v anketi za zaposlene, ki so jih prejeli Ivana Jakič, Liljana Kerčmar, Suzana Vlatkovič, Jasmina Simonič in Nataša Kukolj. Nagrajencem iskreno čestitamo in jim želimo prijeten oddih v Biotermah.
,
Podpis pogodbe o prenovi prometne strategije
sreda, 18.5.2016
Občina Ljutomer je v mesecu decembru 2015 uspešno kandidirala na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev sredstev za novelacijo celostne prometne strategije Občine Ljutomer. Ocenjena vrednost projekta je znašala 83.623,86 evra z DDV. Upravičene stroške v višini 57.800 evrov bosta predvidoma sofinancirala Ministrstvo za infrastrukturo in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. »Prometna strategija Občine Ljutomer je bila izdelana v letu 2012 in je bila prva prometna strategija v Sloveniji, ki je bila izdelana skladno s smernicami Evropske komisije. V tem času so bile izvedene številne aktivnosti. Zdaj nameravamo najprej narediti analizo stanja in nato skupaj z aktivnim sodelovanjem občanov preko delavnic, intervjujev in anket skupaj določiti nove cilje, ki jih bomo zasledovali na področju razvoja prometa in prometne infrastrukture v naši občini,« je pred podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem dejala županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki je pogodbo podpisala 18. maja 2016, v prostorih županata Mestne hiše v Ljutomeru. Za izbor izvajalca novelacije prometne strategije je Občina Ljutomer na portalu javnih naročil 25. marca 2016 objavila naročilo male vrednosti. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. aprila 2016. Ponudbo je oddal en izvajalec in sicer podjetje ZUM urbanizem, planiranje in projektiranje d.o.o., Grajska 7, 2000 Maribor, skupaj s partnerjem podjetje Biro Skiro, ideje za mobilnost d.o.o., Pod jelšami 10, 1000 Ljubljana. Pogodbena vrednost znaša 67.800 evrov brez DDV. Novelacija prometne strategije bo izdelana do 30. junija 2017.
,
Izžrebani nagrajenci, ki so sodelovali v anketi
torek, 30.8.2016
V maju 2016 je Občina Ljutomer pričela s prenovo Celostne prometne strategije, ki je bila izdelana v letu 2011 in na občinskem svetu sprejeta leta 2012. S prenovo se želi zagotoviti novo kakovost in ažurnost dokumenta na podlagi rezultatov spremljanja in vrednotenja izvajanja obstoječe Celostne prometne strategije, tudi s pomočjo vključevanja širokega kroga občanov. Tako so bili občani Občine Ljutomer povabljeni k sodelovanju, preko ankete pa so sporočili svoja mnenja glede urejanja prometa v ljutomerski občini. Med vsemi, ki so oddali anketne listke, je bilo opravljeno žrebanje za nagrade – pet celodnevnih paketov kopanja za dve osebi z vključenim kosilom v Biotermah. Nagrajenci so: Zvonko Pavliček, Zvonko Krstič, Romana Sovič, Milojka Vaupotič in Anja Vencelj. O nagradah bodo izžrebani nagrajenci obveščeni po pošti. Čestitke nagrajencem in hvala vsem, ki ste sodelovali v anketi.
,
Udobna, zdrava in varčna potovanja za vse - Celostna prometna strategija Občine Ljutomer
ponedeljek, 3.4.2017